Auction 036 Online Auction – Judaica
By Kedem
Jan 18, 2022
8 Ramban St, Jerusalem., Israel
ספרים עתיקים, ספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים, דפוסי המזרח וירושלים, תצלומים ותחריטים, גרפיקה וחפצים
The auction has ended

LOT 174:

Collection of Letters and Broadsides from the Leaders of Neturei Karta – Polemic concerning the Marriage of Rabbi ...

Sold for: $190
Start price:
$ 100
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations
tags:

Collection of Letters and Broadsides from the Leaders of Neturei Karta – Polemic concerning the Marriage of Rabbi Amram Blau with the Proselyte Ruth Ben-David
The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com
צרור מכתבים וכרוזים מודפסים מראשי "נטורי קרתא" בארץ ובארה"ב, המגינים על נישואיו של רבי עמרם בלוי עם הגיורת רות בן דוד, ומתקיפים את רבני "העדה החרדית" שהחרימוהו על כך. ירושלים-ארה"ב, אלול תשכ"ה [1965].
• העתק מכתב (מודפס בסטנסיל) מראשי "נטורי קרתא" בארה"ב, אל רבי אברהם יצחק קאהן האדמו"ר מתולדות אהרן. במכתב ביקורת על האדמו"ר שמשתף פעולה עם רבני "העדה החרדית" שהחרימו את רבי עמרם. נדפס במכונת כתיבה [חיפה?/ארה"ב?, אלול תשכ"ה [1965].
• העתק מכתב (מודפס בסטנסיל) מא. וויינשטיין אל חברי "נטורי קרתא" בירושלים. במכתב התקפה חריפה ובוטה על רבני "העדה החרדית", הרב מטשיבין, והאדמו"ר ה"בית ישראל" מגור. נדפס במכונת כתיבה.
• כרזת רחוב מ"נטורי קרתא של היהדות החרדית בא"י" בו מוחים בחריפות על דברים שנשאו רבני העדה החרדית בהתכנסות בחול המועד פסח בגנותו של רבי עמרם בלוי.
• כרזת רחוב ובה דברים שנשא האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ-הלברשטאם מסטרופקוב בשבחו של רבי עמרם ובה דברים שאמר האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר בשבחו.
• מודעה פרודית-היתולית השמה ללעג וקלס את רבני "העדה החרדית" כאינקווזיציה ואת המזכיר הראשי רבי יוסף שיינברגר כראש האינקווזיציה.
רבי עמרם בלוי (תרנ"ד-תשל"ד), ראש הארגון החרדי-קיצוני "נטורי קרתא", ואחיו הצעיר של רבי משה בלוי מנהיג "אגודת ישראל" בירושלים. עמד במרכזה של אחת הפרשיות שהסעירו את הציבור החרדי בירושלים, בפולמוס המר סביב נישואיו אלו לגיורת רות בן דוד (1920-2000, המופיעה בשטר הכתובה גם בשמה הקודם: "מדלין לוסט פרוי"). רבי עמרם, שהיה אז אלמן קרוב לגיל שבעים, עמד לשאת את רות, גיורת צרפתיה, הצעירה ממנו ביותר מעשרים שנה. בן דוד נולדה להורים קתולים, נישאה בגיל 19 לחייל בצבא צרפת והתגרשה ממנו כעבור 3 שנים. מנישואין אלו נולד בנה קלוד, שלאחר מכן התגייר איתה ושינה את שמו לאוריאל. היתה בעלת תואר בהיסטוריה ובגיאוגרפיה, שימשה כרקדנית וכמורה, והשתתפה בפעילות המחתרת האנטי-נאצית בצרפת בתקופת מלחמת העולם השניה. בגיל 31 התגיירה בפריז ומאוחר יותר עלתה לישראל. בן דוד היתה מעורבת בפרשת הסתרת הילד יוסל'ה שוחמכר והברחתו לחו"ל. באותה תקופה התוודעה רות אל ציבור "הישוב הישן" וחפצה להצטרף לקהילה סגורה זו ולהינשא לרבי עמרם בלוי. הדבר גרר התנגדות חריפה בקרב אנשי נטורי-קרתא והעדה-החרדית. תלמידיו ובניו של רבי עמרם ראו בנישואין לרות בן דוד פחיתות כבוד למעמדו. רבני העדה-החרדית התנגדו לנישואיו גם מסיבות הלכתיות של נישואי צעירה לזקן, וגם מחשש ל"חילול השם". הרחוב החרדי סער, מודעות וכרוזים התפרסמו בחוצות ירושלים, והעיר היתה כמרקחה. בסופו של דבר לאחר יותר מחצי שנה של פולמוס סוער, ולאחר שהוטל על רבי עמרם חרם, נישאו השנים בעיר בני ברק באלול תשכ"ה, בטקס קצר שנערך לאחר חצות לילה. בעקבות זאת נאלץ רבי עמרם בלוי לעזוב את עיר הולדתו ירושלים ולהעתיק את מגוריו לתקופה מסוימת לבני ברק. לאחר שנים הוציאה רות בן דוד-בלוי את ספרה רב-המכר "שומרי העיר" (ירושלים 1979), ובו סיפרה על פרשה כואבת זו.
5 פריטים. מצב כללי טוב. גודל משתנה.