Auction 036 Online Auction – Judaica
By Kedem
Jan 18, 2022
8 Ramban St, Jerusalem., Israel
ספרים עתיקים, ספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים, דפוסי המזרח וירושלים, תצלומים ותחריטים, גרפיקה וחפצים
The auction has ended

LOT 178:

Collection of Books printed in Eretz Israel

Sold for: $100
Start price:
$ 100
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations
tags:

Collection of Books printed in Eretz Israel
The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com
שלושה ספרים מדפוסי ירושלים וארץ ישראל:
1. ספר עיר דוד, ענייני מוסר ודרך ארץ, והלכות פסח, מאת רבי דוד הכהן מווילנא. ירושלים, תרמ"ו 1886.
הספר מורכב כולו ממשפטים שהגימטריה שלהם שווה לפרט השנה – תרמ"ו. רבי דוד הדפיס כמה ספרים כאלו בין השנים תר"מ-תרמ"ז. כרך זה נדפס בבית הדפוס של ר' אברהם משה לונץ בירושלים. הסכמות הגאון רבי שמואל סלנט, והרבנים אברהם יעקב שובאצקי ואייזיק יפה מדרויא בשם כולל ווילנא וזאמוט.
מגמת הספר ומטרת כותבו עולות מבין שורות המלצתו של ר' יחיאל מיכל פינס הפונה לנדיבי עם ברחבי תבל: "הנה זה האיש אשר לפניכם הרב השקדן והבקי בתורתינו מו"ה "דוד הכהן" נ"י מווילנא... הוא ת"ח גדול שוקד על למודו מאד והוא מרובה באוכלוסין של תחלואים רעים וטף לרגליו... מלאכת יד אין להאיש הזה... ואולם ד' חננו כח מחשב מהיר וברגע אחד ומבלי כל עמל יברא גמטריאות ונוטריקון וכיו"ב ואת הכח הזה אשר לא יגזול אפילו שעה קלה מלמודו עשה לו לקרדום להוציא ממנו מחיתו ומדי שנה בשנה ידפיס מחברת בשם "עיר דוד" המדברת על ענינים שונים ועל הלכות שונות והכל "בפרט השנה". אם יש תועלת לעולם בזה לא ידעתי, אבל עכ"פ ראוי הוא לכל איש מתנדב כי יקח את המחברת הזאת וישלח מחירה להמחבר...".
8, 15, [1] עמ'; כד דף. 16 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה.
ש' הלוי, מס' 561.
2. אוסף של 13 גליונות משנתו הראשונה של כתב-העת "המאסף" – גליון שבועי, מוקדש לתורה ולחכמה, בעריכת רבי בן ציון אברהם קואינקה. ירושלים, תרנ"ו [1896].
רבי בן ציון אברהם קואינקה (תרכ"ז-תרצ"ז), אב"ד העדה הספרדית בירושלים ובחברון. היה חבר במועצה הראשונה של מועצת הרבנות הראשית, וכן חבר בתנועת המזרחי. ייסד וערך את כתב העת "המאסף" בכל השנים בהן הופיע. כתב העת יצא לאור במשך 19 שנים רצופות, בין השנים תרנ"ו-תרע"ה, ונדפסו בו חידושי תורה ופסקים ממגוון רחב של כותבים – רבני ערים וקהילות, דיינים וראשי ישיבות, מכל רחבי העולם היהודי.
13 חוברות כרוכות יחד. [1], נב, [2] דף. 24 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים. ללא כריכה.
3. ספר מנחת יעקב, דרושים לשבתות, מועדים, חגים וזמנים שונים, מאת רבי יעקב גורדון. צפת, תרע"ד [1914].
שני שערים. שער ראשון צבעוני.
[1], יב; קד, [1] דף. 22.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים. דפים וקונטרסים מנותקים. כריכת נייר מקורית (עם שער מודפס נוסף), עם קרעים חסרים, מנותקת בחלקה.