Auction 036 Online Auction – Judaica
By Kedem
Jan 18, 2022
8 Ramban St, Jerusalem., Israel
ספרים עתיקים, ספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים, דפוסי המזרח וירושלים, תצלומים ותחריטים, גרפיקה וחפצים
The auction has ended

LOT 182:

Collection of Books Printed in Jerusalem and Eretz Israel – Some Inscribed by the Authors

Sold for: $140
Start price:
$ 100
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations
tags:

Collection of Books Printed in Jerusalem and Eretz Israel – Some Inscribed by the Authors
The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com
אוסף ספרים שנדפסו בארץ ישראל, בחלק מהספרים הקדשות המחברים:
• ספר עיקרי דינים – עצה ותושיה, על עניני שמירת הלשון, מאת רבי שמואל הומינר. ירושלים, תש"ו [1946]. הקדשה לבר מצוה, בכתב יד וחתימת המחבר, החותם: "שמואל".
• ספר לאור ההלכה – בעיות ובירורים, מאת רבי שלמה יוסף זוין. ירושלים, תש"ו [1946]. הקדשה לבר מצוה, בכתב יד וחתימת המחבר, החותם: "ש. י. ז.".
• ספר אהל קדושים, דרושי חסידות, מאת האדמו"ר מטשחויב רבי אברהם אביש הלוי קנר מחיפה. ירושלים, [תשי"ד 1954]. מעבר לשער הקדשה לחתונה, בכתב יד וחתימת "המחבר".
• ספר תנא דבי אליהו, חלק ראשון ושני, עם פירוש ישועות יעקב הקדמון ופירוש תוספות בן יחיאל, מאת רבי עקיבא יוסף שלזינגר. ירושלים, [תרס"ו 1906].
• ספר תומר דבורה, מאת רבי משה קורדובירו, עם אגרת המוסר, מאת רבי ישראל סלנטר. ירושלים, תרפ"ח [1928]. שיבוש בסדר הדפים האחרונים.
• ספר מעלות התורה, על שבח מעלת התורה ולומדיה, מאת רבי אברהם אחי הגר"א מווילנא, עם אמרות מהגר"א. ירושלים, [תש"ב 1942].
• ספר שבט הלוי, חידושים על שולחן ערוך, מאת רבי יעקב אשר גראייבסקי. ירושלים, [תרצ"ח 1938].
• ספר שו"ת מהרש"א, חלק ראשון, שאלות ותשובות מרבי שלמה אליעזר אלפאנדרי. ירושלים, [תרצ"ב 1932].
• ספר לב אריה, עניינים וסוגיות בהלכה מאת רבי אריה קרלין. ירושלים, תרצ"ח [1938]. עם תשובה בהיתר עגונה מאת אבי המחבר, רבי ישראל אליעזר קרלין.
• ספר מועדים וזמנים, חלק ראשון, חידושים וביאורים, הארות והערות בכל ענייני מועדי וזמני השנה, מאת רבי משה שטרנבוך. ירושלים, תשי"ח [1958]. הוצאת ישיבת המתמידים. הדפסת סטנסיל של מכונת כתיבה.
• כרך עם מספר כתבי-עת תורניים וספר נוסף:
תורת ארץ-ישראל, ירחון רבני מרכזי לחדושי תורה בהלכה ובאגדה, בעריכת הרב יוסף אלי' קירשנבוים. ירושלים, תרצ"ט-ת"ש [1939-1940]. שלוש חוברות. חוברת י-יב של השנה העשירית, חוברת א-ג וחוברת ד-ח של השנה האחת-עשרה.
המאור, מוקדש לכל ענפי התורה והיהדות, בעריכת מ. ליסמן. תל-אביב, תרצ"ה [1935].
בין ישראל לעמים, השקפה מדוייקת בין שאיפת החיים של העם הישראל והשתלמותו לבין עמי העולם והתפתחותם, מאת רבי בנימין מנחם שוורצמאן אב"ד שאסניק. ירושלים, תרפ"ח [1928].
קול תורה, ירחון רבני מרכזי, לחדושים בהלכה ואגדה לספרות התורה והיהדות, בעריכת הרב שמואל אהרן שזורי (ובר). ירושלים, תש"ח-תש"ט [1948-1949]. שתי חוברות, חוברת ז-יב של השנה השניה, וחוברת א-ד של השנה השלישית (חוברת זו היא חוברת מיוחדת לכבוד יובל הששים של הרב הראשי לישראל, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג.
בסוף החוברת הראשונה של כתב העת קול תורה נוספה תפילה לשלום המדינה, שתוקנה (על פי מה שנכתב בדף שלפנינו) בידי הרב הרצוג והרב עוזיאל.
בחלק מהספרים חותמות, חתימות ורישומי בעלות של רבי זאב דב סלונים, מרבני חב"ד.
11 ספרים ו-6 חוברות של כתבי-עת, ב-11 כרכים. גודל ומצב משתנים.