Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 124:

חידושי תורה בכתב יד קדשו של המקובל הגאון הצדיק רבי דב קוק שליט"א.


Start price:
$ 80
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

חידושי תורה בכתב יד קדשו של המקובל הגאון הצדיק רבי דב קוק שליט"א.

שלושה עמודים חידושי תורה, בכתב יד קדשו של הגה"צ רבי דב קוק מטבריה, הנודע כאחד מגדולי המקובלים ופועלי הישועות בדורנו . כידוע, כתבי ידם של גדולי הדורות  שימשו לאורך הדורות כקמיעות לשמירה ולהצלחה. 


חידושי תורה בעצם כתב ידו קדשו של האי גאון וצדיק, בצורה תמציתית כמנהגו של הרב בעניני: מס' ביצה, מנחות, בבא מציעא. מדהים ! בין החידושים נכתב לפתע "אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" ככל הנראה עדות על הנהגת הרב לבל תשכח ממנו אבלות ירושלים...

המקובל רב דב איסר הכהן קוק - [נולד בב' בתשרי ה'תשי"ז] מגדולי המקובלים ופועלי הישועות השוכנים בדורנו. מלבד היותו גאון בכל מכמני התורה וחיבוריו הרבים על התורה, על הש"ס ועל התפילה, ועוד. הרב קוק התפרסם בצדקותו המופלגת עליה העידו גדולי הדור וביניהם חמיו הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א,   מרן פוסק הדור הרב אלישיב זצ"ל סבה של אשתו 
כל הנהגותיו בקודש הינם אפופים הוד ומסתורין הרב נוהג להיות עטוף בכמה טליתות-קטן, לובש בשבתות בגדי לבן. עבודת הלב היינו תפילה עורכת שעות רבות ולעיתים נמשכה מעל לחמש שעות, ע"פ הכוונות הקבליות מתוך ריכוז יוצא דופן, כל מי שהתפלל במחיצתו חש כאילו הוא עומד בתפילת נעילה של כיפור , הרב מתפלל בנוסח עדות המזרח ובהגייה ספרדית.
לאורך השנים הרב התייחס לגופו בביטול גמור, והיה מתענה תעניות ארוכות לעיתים תענית "ששה ימים" מערב שבת לערב שבת, ואף כשמצב בריאותו היתדרדר, המשיך בהנהגותיו הקדושות, כשאין הוא שם על לב, וכפי שמעידים תלמידיו, מעולם לא ראינו את מו"ר אוכל או ישן באופן קבוע, אלא הכל בארעי וכלאחר יד, וכמי שכפאו שד, לקיום הגוף גרידא.

לאורך השנים עברו מפה לאוזן סיפורי מופתים גלויים הקשורים בכוח תפילותיו של הרב, והמקורבים איליו, יודעים פעמים רבות לפי תגובתו אם עדיין שייך להתפלל או כבר אפסה התקווה, הרב אף משמש לפעמים בדרכם של גדולי עולם בבחינת "גוזר אני" ומעידים מקורביו שתמיד כשהרב "גזר" בלשון של "צדיק גוזר" ההמשך היה "הקב"ה מקיים". כשרואים בחוש את גודל כוחו הרוחני המפליא.

[2] עמודים אחד כתוב משני צדדיו
10X15 ס"מ
מצב מצויין