Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 189:

ייחודי והיסטורי ! בקיאות התלמידים של פעם. מענה מאת תלמיד לחידות בדיני חנוכה. בכת"י ישן מאת ליפמן ברקוביץ, צ'נסטחוב ...


Start price:
$ 50
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

ייחודי והיסטורי ! בקיאות התלמידים של פעם. מענה מאת תלמיד לחידות בדיני חנוכה. בכת"י ישן מאת ליפמן ברקוביץ, צ'נסטחוב, תרע"ו [1916].
מחברת ע. מאת ליפמאן ב"ר מאיר צבי בערקאוויטש, טשענסטאחוב, תרע"ו.
מחברת עתיקה עם שער בשפה הרוסית ובה דמותו של המשורר הרוסי הנודע פושקין. בפנים המחברת שאלות ותשובות בדיני וענייני חנוכה. בדף השער חתימת בעלות בכתב יד נאה בשפה הרוסית מאת ליפמן בן הרב מאיר צבי ברקוביץ וכן בסוף המחברת חתימה : "ממני פ"ב ה"ח ה"מ ה"ב כמר ליפמאן בן ר' מאיר צבי בערקאוויטץ מטשענסטאחוב כ"ה שבט תרע"ו לפ"ק". (צֶ'נסטוֹחוֹבה הינה עיר בדרום מערב פולין, על גדות נהר ורטה בעיר התקיימה לפני מלחמת העולם השנייה קהילה יהודית גדולה שמרבית חבריה נספו בתקופת השואה).

תוכן המחברת שלפנינו הודפס בקונטרס חידות בשם "שעשועי חנוכה: שאלות ותשובות בעיני ועניני חנכה" (תשכ"ט 1968), שם הובא כי החידות נתחברו על ידי רבי שרגא פיביל פייבלוביץ'  שהיה מנהל החדר בצ'נסטחוב, ככל הנראה העותק שלפנינו הינם תשובות מאת התלמיד לחידות אלו (בחלק התשובות ישנם סימני ווי).

רבי שרגא פייביל פייבלוביץ'-  תלמיד חכם בעל ידיעות מופלגות בשפה עברית ובדקדוקה. ייסד ביחד עם חיים נחמן ביאליק בית ספר בסוסנוביץ', לאחר שהדבר לא עלה יפה, פתח חדר בצ'נסטוחוב וכאן הצליח ללמד תורה ומצוות לנערי בני ישראל אפשר לאמר שאם בצ'נסטוחוב לא היו עמי הארצים ובורים יש לזקוף זאת במידה מרובה לזכותו של ר' פיביל הוא ידע להסביר להקנות את הדברים לתלמיד להחדיר בו אהבה ללימוד תורה ולעורר אצלו סלידה מפני עמי הארצות. ב'חדר' זה למדו תנ"ך, עברית ודקדוק, משנה, גמרא, ודינים. מלבד לימודים כלליים וטופחה בו אהבה לארץ ישראל וכיסופי גאולה. בנו, ר' שלמה זלמן שרגאי, היה מראשי "הפועל המזרחי", סופר והוגה, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, ראש העיר ירושלים ומזקני חסידי ראדזין בארץ.

לפנינו עדות היסטורית ומענינת בדבר בקיאות התלמידים ב'חדרים' של אותה תקופה לפני בוא שנות הזעם בקהילות היהודיות ברחבי אירופה. 

[5] דף, 20 ס"מ.
מעטפת ושדרה מפורקים, דפים נפרדים, כתמי זמן, בלאי בקצות הדפים, מצב בינוני.