Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 138:

מכתב בכתי"ק של כ"ק האדמו"ר מדעעש רבי יעקב אלימלך פאנעט זצוק"ל הי"ד בעל ה'זכרון יעקב'. תרצ"ה

Sold for: $340
Start price:
$ 80
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מכתב בכתי"ק של כ"ק האדמו"ר מדעעש רבי יעקב אלימלך פאנעט זצוק"ל הי"ד בעל ה'זכרון יעקב'. תרצ"ה

מכתב המלצה בעבור הרב שמשון היימאן הי"ד יליד צפת שהתגורר בעיר רעטיאג והתעתד לשוב לרבנות בארץ ישראל מאת רבי יעקב אלימלך פנט האדמו"ר החמישי בשושלת דעעש בכתב יד קדשו ובסופו חתימת ידו הייחודית. בראש המכתב מתנוסס "בעזהשי"ת".


רבי יעקב אלימלך פנט (תרמ"ט - תש"ד)  נולד בעיר אויבער-ווישאווא, לאדמו"ר רבי יחזקאל פנט בעל ה'כנסת יחזקאל' מדעעש. הוסמך להוראה על ידי המהרש"ג מסמיהאלי, המהרש"ם מברעזאן, ורבי שמואל ענגיל מראדומישלא.


בשנת תרס"ג כשהיה בן 14 בלבד הוכתר לכהן כרב בעיירה מארוש-אויוואר, במקום אביו שהוכתר לאב"ד ואדמו"ר מדעעש.


בשנת תרפ"ה עבר לדעעש ומונה כרב הצעיר בקהילה ועמד בראשות הישיבה שמנתה כ-100 בחורים בשנת תר"ץ עם פטירת אביו נתמנה למלא את מקומו ברבנות העיר דעעש. כמו כן כיהן כנשיא "כולל אהבת ציון" זיבנברגן. היה מנהיג, גאון, ודרשן, כיהן גם כיו"ר הלשכה האורתודוקסית של מדינת זיבנבירגן. 


בימי השואה, השיגו חסידיו עבורו דרכי מילוט ורישיונות עליה לארץ ישראל, אך הוא דחה אותם באומרו שבריחתו תגרום ייאוש לכל קהילתו, ובחר להשאר עם בני קהילתו עד הסוף המר.

נספה בי"ח בסיוון ה'תש"ד יחד עם כל משפחתו וקהילתו.


תורתיו יצאו לאור בשם 'זכרון יעקב' שני חלקים.


[1] דף בלאנק רשמי. חסרון בשוליים ללא פגיעה בטקסט, סימני קיפול מחוזר בנייר דבק

מצב טוב.