Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 147:

מכתב אל הרה"ק רבי נח וינברג זצ"ל מדמויות ההוד של עיה"ק טבריה מאת ראשי חסידי סלונים בטבריה [1885]

Sold for: $850
Start price:
$ 150
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מכתב אל הרה"ק רבי נח וינברג זצ"ל מדמויות ההוד של עיה"ק טבריה מאת ראשי חסידי סלונים בטבריה [1885]

מכתב מאת רבי יהודה ליב ב"ר יוסף ישראל קסטלניץ מראשי קהילת סלונים בטבריה אל הרה"ק רבי נח וינברג (אביו של כ"ק האדמו"ר ה'ברכת אברהם'), ובנו רבי יצחק מתתיהו, מדמויות ההוד של טבריה של מעלה.


תוכן המכתב: דיון בהצעתו של ר' אליעזר כ"ץ לשלוח את אשת רבי נח, החולה באיברים פנימייים, להתרפא בחו"ל, ותשובת הרב בעניין. אחר כך עובר הכותב לדון בהצעת רבי נוח לסיוע לבקש סיוע מאנ"ש בחו"ל בעקבות חובותיו ודוחק המזונות, ומברכו שיזכה לשבת בארץ ישראל "מתוך פנים שוחקות ואהבת אחים שבתם יחד בארץ הקדושה והטובה והרחבה". ואם יהיה מוכרח ליסוע לחו"ל, הוא מברכו שיצליח לקבל סיוע בעין טובה ומבקש לתאם את מועד הגעתו. בסוף המכתב מוזכרים כמה מחשובי סלונים בטבריה.


"צריכים לבזות את עצמינו בשביל מצות ישיבת הארה"ק הארץ הקדושה ועל ידי זה נזכה לחבב מצות ישיבתה"


שולח המכתב

רבי יהודה ליב ב"ר יוסף ישראל קסטלניץ, הארי בחבורת סלונים שבטבריה, חתנו של רבי מרדכי חיים שהיה אחיו של הרה"ק רבי אברהם וינברג (הראשון) מסלונים. עלה לארץ ישראל בשנת תרל"ו. בנו, הרה"ק מרדכי חיים, מנהיג חסידי סלונים, היה חתנו של רבי אליעזר כ"ץ. חתנו של רבי יהודה ליב, רבי משה קלירס, היה אב"ד טבריה ממייסדי ומראשי ישיבת "אור תורה". 


הנמענים

רבי נח ב"ר יחיאל מיכל אהרן וינברג (תר"כ-תרפ"ז, 1860-1927), נכדו של הרה"ק רבי אברהם וינברג (הראשון) מייסד חסידות סלונים האדמו"ר בעל "יסוד העבודה", ואחיו של הרה"ק רבי שמואל בעל "דברי שמואל", וכן אביו של כ"ק האדמו"ר רבי אברהם נח 'הברכת אברהם'. עוד לפני הגיעו למצוות, נשלח על ידי סבו יחד עם קבוצה מחסידי סלונים לטבריה, על מנת להקים עולה של תורה בארץ ישראל. בשנת תר"ס היה ממייסדי ישיבת "אור תורה" על קברו של התנא רבי מאיר בעיר הקודש טבריה. הישבה נוסדה בפקודת האדמו"ר מסלונים, והתחנכו בה דורות של תלמידי חכמים לתורה וליראת שמים.


בנו רבי יצחק מתתיהו  (1875 לערך – 1945) - נולד בטבריה, ומצעירותו היה מטובי חסידי סלונים והדריך אברכים בנתיבות החסידות ועבודת ה'. בשנת 1929 נאלץ לצאת מארץ ישראל, והגיע לניו יורק דרך מצרים. היה אחיו הגדול של הרה"ק רבי אברהם וינברג, האדמו"ר מסלונים, בעל "ברכת אברהם". כה מופלג היה עד כי התבטא עליו לימים רבה של העיר הגה"צ רבי משה קליערס ואמר אם רבי מתתי' היה כאן כל האברכים בעיר היו נראים אחרת 
[1] דף 28 ס"מ כתמי זמן וסימני קיפול עם שחיקה קלה באותיות - מצב טוב