Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 125:

※פה שלישי להגר"א※ יקר המציאות ! העתק בכתי"ק של הגה"צ רבנו זונדל מסלנט זצוק"ל מספר מעשה תורה של הגר"א.

Sold for: $3,200
Start price:
$ 480
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

※פה שלישי להגר"א※ יקר המציאות ! העתק בכתי"ק של הגה"צ רבנו זונדל מסלנט זצוק"ל מספר מעשה תורה של הגר"א.

כתב יד קדשו של הגאון הצדיק רבנו זונדל מסלנט זצוק"ל בו הוא העתיק מכתב יד הגר"א זלל"ה לספר המכונה 'מעשה תורה'.


חשיבות רבה לכתב היד המופלא שלפנינו !


ברייתא 'מעשה  תורה' הינו חיבור המיוחס לרבי יהודה הנשיא ( וי"א שהוא מתקופת הגאונים) בשנת תרכ"ד הוציא לאור רבי נח חיים לעווין מקאברין את הספר  'עם הוספות מכבוד רבינו הגדול הגאון החסיד האמיתי רשכבה"ג המפורסם בכל קצוי ארץ בשם רבינו אליהו מווילנא זצוק"ל'. הספר מלווה בהסכמות בעל ה'שואל ומשיב', ורבי אלחנן ספקטור אב"ד נובהרדוק דאז. מתוך דברי ההסכמות נראה כי הספר הודפס מתוך כתבי הגר"א עצמם.


הגאון הצדיק רבנו יוסף זונדל מסלנאט המכונה ''פה שלישי לאליהו'' בהיותו תלמידו המובהק של הגר"ח מוולאז'ין - 'תורת הגר"א' הרחבה מני ים נמסרה לו מפי רבו תלמידו הקרוב ביותר של אדוננו הגר"א, רבינו אף היה ממנחילי תורת הגר"א לדורות הבאים בהיותו רבו של הגאון הקדוש רבי ישראל מסלנט אשר העיד 'שלפיי השערתו לא מצא עובד השם כמו מורו ורבו הגאון ר' יוסף זונדל סלאנט ושהוא ר' ישראל לא הגיע לקרסוליו'.


רבים מכתבי יד קדשו של הגר"א היו תחת ידו של רבינו יוסף זונדל חלקם נדפסו בס' 'הצדיק ר' יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו'.

לפנינו כתב יד מן המעלה הראשונה ! בו העתיק הצדיק רבינו זונדל מסלנט מכתב ידו העלום ובלתי נודע של הגר"א 'מעשה תורה' בכתב היד שלפנינו מבואר בעמקות 'לידע המולדות בקצרה' , וביאור 'תקופות השנה' במעלה הגליון נכתב 'נדפס בשינויים קטנים' אכן בספר מעשה תורה (ווארשא) הדברים נדפסו בעמ' 103-104 בשינויים קלים.
(עוד אודות כתב יד זה ראה 'תורת הגר"א' עמ' תכ"ו ואילך)

הצדיק רבי יוסף זונדל מסלנט (תקמז-תרכ"ו) מגדולי תלמידיו של רבינו חיים מוולוזין תלמיד הגר"א ורבו המובהק של רבי ישראל מסלנט שהתקרב אליו בימי נעוריו בעיר סלנט ועל פי הדרכתו החל להתמיד בלימוד המוסר ולהנחיל את דרך המוסר לרבים בתנועת המוסר מתייחסים לרבי יוסף זונדל כ'אבי תנועת המוסר' .
רבי זונדל למד בישיבת וולוזין והיה מן התלמידים המקורבים לראש הישיבה רבינו חיים מוולוזין שהכיר במעלותיו וקרבו להיות מן התלמידים הסמוכים אל שולחנו להם מסר את כל דרכי רבו הגדול הגר"א מווילנא בנגלה ובנסתר. רבי זונדל נקרא בכינוי "פה שלישי לאליהו". הגר"ח היה לו לרבו המובהק ובכל מקום בכתביו הוא מוזכר בשם "אדמו"ר" ואילו להגר"א הוא קורא בכל כתביו "הרב הגדול". בכל כתביו הרבים נמצאו העתקות ורשימות רבות מתורתם ודרכיהם חלק מאוצר כתביו נדפס בספר "הצדיק רבי יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו" ירושלים תרפ"ז הכולל את תורת הגר"א מווילנא שהוא היה גדול מעתיקי השמועה מתורתם ודרכיהם.

[1] דף 16X11 ס"מ 
מצב טוב מאוד