Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 68:

זוהר עם ביאור הגר"א, מהדורה ראשונה. מאות הגהות שהועתקו מעצם כתי"ק הגר"א, בכתי"ק המקובל רבי נפתלי הירץ הלוי.

Sold for: $1,400
Start price:
$ 300
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

זוהר עם ביאור הגר"א, מהדורה ראשונה. מאות הגהות שהועתקו מעצם כתי"ק הגר"א, בכתי"ק המקובל רבי נפתלי הירץ הלוי.

ספר תיקוני הזהר, עם ביאור הגר"א. ווילנא, תרכ"ז 1867. מהדורה ראשונה של ביאור הגר”א על הזוהר. עותק הגאון המקובל רבי נפתלי הירץ הלוי רבה הראשון של [תל-אביב] יפו. בשער מופיעה חותמתו האישית: "נפתלי הירץ הלוי חונה פעה"ק יפו ת"ו". לאורך הספר מאות הגהות בכתי"ק רבי נפתלי הירץ שהעתיק אותן "מתוך כתב-יד קדשו של הגר"א"!


לאורך דפי הספר מאות הגהות ותיקונים בכתב-יד קדשו של רבי נפתלי הירץ, המתקן את הנוסח מתוך "כי"ק" [כתב-יד קדשו] של הגר"א (הגהות אלו נדפסו על ידי הרב קלמן דוד רעדיש בספרו "מגנזי הגר"א ובית מדרשו", לייקווד תשנ"ט, עמ' עז-צג. ראה "אוצר ספרי הגר"א", עמ' 129, שם מתאר וינוגרד את העותק שלפנינו הנמצא בספרייתו). בדף [5/א] הערה מאת המו"ל רבי שמריה צוקרמן, המספר על קיומו של עותק תיקוני הזוהר עם הגהות בכתב יד קדשו של הגר"א, אך מתנצל שאינו יכול להביאן לדפוס בשל הדחיפות לסיים את ההדפסה.

מקור הספר: אוסף ישעיהו וינוגרד.

הגאון רבי נפתלי הירץ הלוי (ויידנבוים) אב"ד יפו [תרי"ג-תרס"ב], מגדולי המקובלים בליטא וירושלים ואחד מגדולי מוסרי תורת הגר"א לדורות הבאים. תלמידו של המהרי"ל דיסקין. עלה מביאליסטוק לירושלים בשנת תרמ"ד, ומסר בה שיעורים בישיבת "דגל תורה". מסר גם שיעורים בקבלה (אליהם הגיעו גם זקני המקובלים הליטאים בירושלים). בשנת תרמ"ו נתמנה ע"י רבי שמואל סלנט לרבנות יפו ומושבות ארץ ישראל, והיה הרב הראשון של הקהילה האשכנזית בעיר יפו (תל אביב טרם הוקמה אז). נודע כמחבר הסידור הקבלי: "סידור הגר"א בנגלה ובנסתר", חיבר וערך ספרי קבלה נוספים מתורתו ומתורת תלמידי הגר"א: "יהל אור", "עומר מן", "ברית עולם" ועוד.

לפנינו המהדורה הראשונה של ה'זוהר עם ביאור הגר”א' (!) כולל ההופעה הראשונה בכתב-יד של הגהות הגר”א בעצמו (!), מפי אחד מגדולי מעתיקי שמועתו שהעתיקם מעצם כתי”ק הגר”א (!). הגהות שנדפסו לראשונה רק לאחר שנים רבות.


מפרט: [5], קעב, נב דף. 23.5 ס"מ. שני שערים, הראשון מאויר. וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 724.
מצב: טוב. כתמי זמן. נקבי עש. קרעים קלים, חלקם משוקמים עם פגיעה קלה בטקסט. כריכת חצי עור חדשה ומוטבעת.