Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 84:

ומי האיש החפץ בברכה...ספר סגולה: פרי חיים לרה"ק מזלאטשוב. מהדורה ראשונה. לבוב, תרל"ג [1873] חותמות בעלות.

Sold for: $190
Start price:
$ 80
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

ומי האיש החפץ בברכה...ספר סגולה: פרי חיים לרה"ק מזלאטשוב. מהדורה ראשונה. לבוב, תרל"ג [1873] חותמות בעלות.

"ומי האיש החפץ בברכה - משכו וקחו ברכה לקנות את הספר בכסף מלא" (הסכמת הרה"ק מסדיגורא) 


מסכת אבות עם פירוש פרי חיים. לרה"ק רבי אברהם חיים מזלאטשוב חתנו של ההפלאה. מהדורה ראשונה. לבוב, תרל"ג [1873; סטפנסקי חסידות 480].

לפנינו מהדורתו הראשונה של ספר חסידות חשוב ונדיר מאת הרה"ק רבי אברהם חיים מזלוטשוב - מצדיקי תנועת החסידות בדור השלישי-רביעי לתנועה ומחבר הספר אורח לחיים המעוטר בהסכמות ידידיו גדולי האדמו"רים: רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, רבי ישראל מקוז'ניץ, החוזה מלובלין, הרבי מאפטא, ה'באר מים חיים' ועוד. וכן הקדמה והסכמה מרבי אפרים זלמן מרגליות שמרבה לשבחו על גדלותו בתפילה ותורה.

בראש השער, חתימה רבנית מתקופת ההדפסה: "הק' מרדכי שלמה ב"ר אליעזר יעקב". בדף האחרון זוג חותמות רבניות: "משה ליב ב"ר יוסף חיים בעיה"ק צפת" וככל הנראה חותמת אביו "יוסף חיים מעזביזער בהר"י ז"ל בעיה"ק צפת תובב"א".
גם ספרו שלפנינו זכה להסכמות גדולי הדור, הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב (שר הפרנסה) והאדמו"ר הזקן מסדיגורא המכריז בהסכמתו: "ומי האיש החפץ בברכה? משכו וקחו ברכה לקנות את הספר בכסף מלא! כי ידעתי נאמנה אשר דבריו יאירו עיני כל ישראל... באתי על החתום יום ו' עש"ק כ"ב כסלו שנת באור"ו רא"ו או"ר לפ"ק פה סאדאגורא יע"א, אברהם יעקב במוהר"ר ישראל".

הרה"ק רבי אברהם חיים מזלוטשוב [בערך תפ"ו-תקע"ו], היה מצדיקי תנועת החסידות בדור השלישי-רביעי לתנועה. היה תלמידם של המגיד ממזריטש, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי שמעלקא מניקלשבורג. היה חתנו של רבי פנחס הורוביץ בעל ההפלאה אך לא נולדו לו ילדים (ידוע הסיפור המזעזע עם חמיו בעל ההפלאה אודות כך). בזיווג שני נשא לאישה את בתו של רבי יששכר דב מזלוטשוב בעל 'בת עיני'. שימש ברבנות בעיר זבארוב, ולאחר שעלה חמיו רבי יששכר דב, לארץ ישראל בשנת תקנ"ג, מילא מקומו ונתמנה לרב ואב"ד בעיר זלוטשוב. מלבד ספרו שלפנינו, חיבר גם אורח לחיים - ספרו העיקרי, בדרך הקבלה והחסידות; ופרי חיים על הגדה של פסח. כמו כן מופיעים חידושיו בספר "הפלאה" של חמיו הראשון.

מפרט: נד דף, 24 ס"מ.
מצב טוב. כתמי זמן. נקבי עש. שער מנותק. לא כרוך