Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 66:

חסד לאברהם, קבלה. מהדורה קדומה ונדירה. זאלקווא, תקכ"ה.

Sold for: $100
Start price:
$ 100
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

חסד לאברהם, קבלה. מהדורה קדומה ונדירה. זאלקווא, תקכ"ה.

ספר חסד לאברהם, מספרי הקבלה הנודעים. ספרו המפורסם ביותר של המקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי סבו של החיד"א שעל שמו נקרא 'בעל החסד לאברהם'. מהדורה קדומה (שלישית) ונדירה. זאלקווא, תקכ"ה [1765]. אינו מופיע ב'בית עקד ספרים' לפרידברג.


נוסח השער: ... לבאר מאמרי חז"ל בענייני התכונה המתנגד לפילוסופיא ... ומעלה התורה ולומדיה ודיבוק השכינה בישראל . (גם קצת דרושים לקטתי מדברי האר"י ... וגם מקצת ספרים המקובלים).

המקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי [ש"ל-ת"ד], מקובל, סב סבו של החיד"א. נולד בפאס שבמרוקו. בשנת שס"ו לערך החליט לעלות לארץ ישראל. בדרכו ארצה, טבעה האונייה עם כתביו, אך הוא ניצל. כאות תודה לקב"ה החל לצייר מאז את חתימתו בצורת אונייה. עם הגעתו ארצה התיישב בחברון ושם כתב את ספרו "חסד לאברהם" שלפנינו ("לזכור חסדי ה' אשר גמלני ומחרב מלטתני"). למד את תורת הקבלה אצל הרב חיים ויטאל, וגם עם בנו, הרב שמואל ויטאל. הושפע רבות גם מתורת הקבלה של הרמ"ק. לפי המסופר בהקדמת הספר אוצרות חיים, הרב אזולאי ורבי יעקב צמח נסעו לקברו של רבי חיים ויטאל בסוריה, שם עשו יחודים עד שקיבלו מרבי חיים ויטאל רשות לחפור בקברו ולהוציא משם את כתביו הגנוזים. אחד הכתבים שהוצאו היה הספר אוצרות חיים, שהוא בעצם מהדורה קמא לספר עץ חיים. בספריו מתאר פעמים רבות את המעלות הרוחניות של הישיבה בארץ ישראל, ובפרט בעיר חברון.

בספר "זיכרון ירושלים" מופיע הסיפור המפעים על פטירתו: בשנת ה'ת"ד (1643), בא פחה מאיסטנבול לבקר בחברון ובמערת המכפלה, וכשהציץ פנימה למערה התת-קרקעית נפלה חרבו היקרה לתוכה. הפחה הוריד אל המערה את משרתיו באמצעות חבלים, אולם הם מתו לפני שהספיקו להשיב את החרב. בשל כך גזר על היהודים להיכנס להוציא את החרב מהמערה. היהודים ערכו גורל, והרב אזולאי נבחר לבצע את המשימה. הוא טבל במקווה ובמשך לילה שלם למד ועסק בקבלה. לקראת הבוקר ביקש מחבריו שיתפללו עליו שלא יאונה לו רע והלך למערה, שם קשרו אותו בחבל וירד פנימה. לאחר שמצא את החרב, קשר אותה אל החבל והחזירה למעלה. הוא נכנס עמוק יותר למערה, שהיא אחד מפתחי גן עדן, וראה שם את אליעזר עבד אברהם. זה האחרון הובילו פנימה אל גן עדן, ושם ראה את האבות. בשל הפחד שאפף אותו, הוא התעלף, ולאחר שהריח בשמים, קם וסיפר לאבות על סיבת בואו. מכיוון שראה כי זהו גן עדן, לא רצה לצאת מתוכו, והאבות אמרו לו ש"זה אינו אפשר. עכשיו צא ומחר אתה עמנו". הרב אזולאי הועלה מהמערה בחבלים, ושב לביתו שמח, וכל הלילה דרש בפני חבריו בקבלה. עם שחר טבל במקווה, לבש תכריכים, קרא "שמע ישראל", ונפטר.

מפרט: סג דף, 20 ס"מ. איורים קבליים.
מצב טוב. כתמי זמן. נקבי עש. שני דפים אחרונים מנותקים. לא כרוך