Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 151:

מכתב ה'צדיק הירושלמי' רבי אריה לוין לאביו של מפקד האצ"ל שנפל בקרב.


Start price:
$ 80
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מכתב ה'צדיק הירושלמי' רבי אריה לוין לאביו של מפקד האצ"ל שנפל בקרב.

כרטיס שנה טובה משולב בכתב יד קדשו המרובע והנאה של הצדיק רבי אריה לוין. אל "הישר באדם הרה"ג ר' מרדכי ורעייתו" רזיאל, הוריו של מפקד האצ"ל, הקדוש דוד רזיאל הי"ד. ירושלים, ראשית שנות ה'תש"ך [1950].


כרטיס השנה טובה מודפס על גבי נייר קרטון משובח, בחתימתו (בדפוס) של רבי אריה ולצד הברכות המודפסות, הוסיף הצדיק בכתב יד קדשו הזעיר והמתוק את שמות הנמענים ותוספת של ברכה בחרוזים: "לשנים טובים בריאים ושלומים דשנים ורעננים".

רבי אריה שנשא על ליבו את אסירי ולוחמי המחתרות, המשיך לשמור לאורך השנים על קשר מכתבים חם עם הוריו של מפקד האצ"ל, הקדוש דוד רזיאל שנפל על קידוש ה' בעת שיצא בשליחות ממשלת בריטניה לפגוע בקווי האספקה הנאצים מעבר לחזית.

הצדיק רבי אריה לוין [תרמ"ה–תשכ"ט], מדמויות הפאר של ירושלים. גאון עצום בכל חלקי התורה ואב רחום לכל נדכה, שימש כמשגיח בישיבת עץ חיים, נודע כרבם של האסירים בהיותו דואג לבקרם לעודדם ולטפל בצרכיהם, והיה בייחוד קשור לעולי הגרדום אותם ביקר לפני הוצאתם להורג.

לא יאומן כי יסופר כיצד היה מבקר בבית החולים למצורעים בטלבייה, שאפילו בני משפחותיהם היו חוששים מלבקרם מאימת המחלה המדבקת ל"ע, ורבי אריה היה יושב עימם, מאכילם ומחבקם ומנשקם!! למותר לציין שמעולם לא נדבק בשום מחלה ועורו היה זך עד זקנה ושיבה.

הנמען מר מרדכי רזיאל בוגר ישיבות ליטא, נואם סופר ומשורר. הקים ברוסיה רשת בתי ספר. היה מורה בירושלים והעמיד תלמידים הרבה. היה אביהם של דוד רזיאל (ממייסדי האצ"ל) וח"כ אסתר רזיאל נאור, יו"ר סיעת החרות.

בנו דוד ז"ל מפקד האצ"ל נהרג כאשר  יצא לפעולת האצ"ל בעיראק ב-17 במאי 1941 משדה התעופה הצבאי בתל נוף, ונחתה בשדה התעופה בחבניה, שבעיראק. בהגיעם שונתה התוכנית, והם קיבלו משימת מודיעין לקראת כיבוש העיר פלוג'ה. בפעולה זו נהרג רזיאל, ב-20 במאי, מהפצצה ישירה של מטוס גרמני והוא בן 30.הרב צבי יהודה קוק, מי שהיה החברותא שלו ולימים ראש ישיבת מרכז הרב, ספד לו ותיאר את דמותו שמיזגה עדינות רוחנית עם נחישות מלחמתית.

מפרט: [1] כרטיס שנה טובה, 10*6 ס"מ. כרטיס מודפס בתוספת שתי שורות בכתי"ק רבי אריה לוין. מצורפת גם המעטפה מבוילת ואף עליה פרטי הנמען בכתב יד קדשו של הצדיק הירושלמי.

מצב; טוב מאוד.