Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 158:

מכתב חשוב: רבני אמריקה שומרים על טהרת הייחוס. שׁוֹמְרִים הַפְקֵד לְעִירְךָ כָּל הַיּוֹם וְכָל הַלַּיְלָה.


Start price:
$ 50
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מכתב חשוב: רבני אמריקה שומרים על טהרת הייחוס. שׁוֹמְרִים הַפְקֵד לְעִירְךָ כָּל הַיּוֹם וְכָל הַלַּיְלָה.

מכתב הלכתי חשוב בנושא הלכתי סבוך (שהולך ומסתבך) - מסירת גט כריתות כאשר אחד מהצדדים אינו נוכח. המכתב נשלח מאת הגאון הרב יוסף אליהו רקובסקי - רבה של עדת תפלה, מיאמי ביץ-פלורידה, אל ידידו הגאון הנודע הרב יוסף אליהו הענקין העוסק עמו יחד בגט סבוך זה.


במכתב אנו רואים כיצד הרבנים אינם חסים על כבודם, כספם וזמנם ורודפים אחרי אשה יהודייה בכדי שתאבה לקבל גט פיטורין כהלכה מבעלה. מהמכתב ניכר במפורש ששני הרבנים אינם מכירים כלל את אותה האשה ובכל אופן הם עושים מאמצים כבירים בכדי להתירה מעגינותה ההלכתית, כאילו הייתה בת משפחתם (למרות שלא ניכר שהיא חפצה בכך במיוחד ל"ע), הכל בכדי להצילה מעוון אשת איש ולמנוע ממזרות בכרם ישראל.

תקציר המכתב: הרב הענקין, מחשובי הרבנים באמריקה, פנה אל ידידו הרב רקובסקי ממיאמי ביץ' בבקשה שיאתר בפאלם ביץ' הסמוכה אשה שנפרדה רשמית מבעלה אך לא קיבלה גט כריתות כהלכה ומבחינה הלכתית דינה כאשת איש וילדיה נחשבים לממזרים עד סוף כל הדורות. הרב הענקין דאג על חשבונו לשליחי הולכה כשרים שיוליכו את הגט מבעלה של האשה למיאמי ביץ' לבית דינו של הרב רקובסקי, אך האשה מסרבת להגיע מפאלם ביץ' למיאמי ביץ' "מפני שהיא עובדת והמקום רחוק יותר משבעים מיל" וכך העניין הולך ומסתבך וצריכים כבר למנות שליח שני על השליח הראשון - מי שרוצה יכול לקרוא במכתב המעניין את ההמשך.

ואכן מאמצי הרבנים נושאים פרי ובגב המכתב, לצד מספרי טלפון של אנשי קשר בפרשה, מציין לעצמו בסיפוק מקבל המכתב הגאון הרב יוסף אליהו הענקין: "ביום ב' תבוא לקבל הגט" - עוד משימה הושלמה! עוד משפחה יהודית ניצלה!

כותב צד א' הגאון הרב יוסף אליהו רקובסקי [נפטר ט"ז אלול תשל"ח], רבה של עדת תפלה, מיאמי ביץ'-פלורידה.
רבי יוסף אליהו, כפי שגם ניתן לראות במכתב שלפנינו, שימש כ'ידא אריכתא' במיאמי ביץ' של גדולי רבני אמריקה שישבו בניו יורק, הן בנושאי הכשרות והן בנושאים נוספים הקשורים בעמידה על משמר היהדות. בספר מנחם משיב נפשי (ב' עמ' 394, ראה צילום) מובא מכתב אליו בשנת תשי"ח מאת האדמו"ר מליובאוויטש, כיצד ראוי להיות הייחס אל רבנים רפורמים.

הנמען וכותב צד ב' הגאון רבי יוסף אליהו הענקין [תרמ"א-תשל"ג], מגדולי ההוראה בארצות הברית ויושב ראש קופת הצדקה הענקית "עזרת תורה". נסמך להוראה על ידי ה"ערוך השלחן", והיה דבוק בפסקיו. חיבר את הספרים "תשובות איברא" ו"חידושי איברא". (ראה אודותיו מאסף "ישורון", כ', אדר תשס"ח, עמ' קכה-קעא, מאמר "מרא דאתרא של אמריקה" - קוים לדמותו של הגרי"א הנקין זצ"ל).

מפרט: [1] דף נייר מכתבים רשמי. 26*19 ס"מ.
מצב; טוב מאד. סימני קיפול.