Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 156:

מכתב נאה וחשוב מאת רבי יוסף דוב הורוויץ אב"ד ליסקווא (ליטא) וסט. פאול (ארה"ב).


Start price:
$ 50
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מכתב נאה וחשוב מאת רבי יוסף דוב הורוויץ אב"ד ליסקווא (ליטא) וסט. פאול (ארה"ב).
מכתב נאה ובעל תוכן מעניין, מאת הגאון רבי יוסף דוב הורוויץ - מגאוני ליטא וארה"ב, אל ידידו הגאון רבי ישראל פורת, בעל ה'מבוא התלמוד' וראש הרבנים בקליוולנד. סט. פאול (מינסוטה), ללא תאריך.

במכתבו מודה הרב הורוויץ לרב פורת על ששלח לו במתנה את ספרו הנודע 'מבוא התלמוד'. ניכרת במכתב עדינות נפשו של הרב הורוויץ כאשר הוא מודיע לרב פורת שהוא מצרף למכתב שיק עבור עלות הספר. למרות שהרב פורת וודאי שלח לו את הספר במתנה, כמקובל אצל רבנים בסדר גודל של הרב הורוויץ. הרב הורוויץ עוד מתנצל בפני הרב פורת על שאינו משלם די כראוי לערכו של הספר.

השולח הגאון רבי יוסף דוב הורוויץ  נולד בעיר קלצקאווא, פולין. למד בישיבות לומז'ה איישישוק, בריסק ובווילנא. נסמך להוראה על די הגאון ר' צבי הירש מה יפית מאיישישוק והגאון רבי יצחק ריינס מלידא ומהגאון מרן ר' חיים מבריסק. שמש ברבנות בעיר ליסקאווא, בשנת תרס"ז הגיע לאמריקה ונתקבל לרבה של סט. פאול, מינג שם כיהן עד יומו האחרון. חיבר את הספרים: דברי יוסף - חידושים על הרמב"ם. וקדושת יוסף - דרוש להלכה.


הנמען הגאון רבי ישראל פורת (תרמ"ו-תשל"ד) רבה של קליבלנד אוהיו, ראש מרכז הרבנים בקליבלנד ורב ביה"מ הגדול אוהבי אמונה. נולד בעיה"ק ונתחנך בישיבות עץ חיים ואהל משה נסמך להוראה מגדולי הדור הקודם, הרידב"ז רבי חיים ברלי ורבו הראי"ה קוק, היה המועמד האשכנזי למשרת רב באשי חכם באשי מטעם היישוב הישן בירושלים, בשנת תרפ"ג היגר לאמריקה ושם כיהן כרבה של קליבלנד אוהיו בשנים האחרונות הקדיש את זמנו לחבור ספריו מבוא התלמוד שנזכרו לעיל ספרים אלו עשו רושם גדול בעולם התורה והלומדים
תשובות אליו מצויות בשלושת חלקי אגרות משה ( או"ח יו"ד אה"ע) ורבי משה פינשטין מכנהו שם בתארים: "ידידי הרב הגאון המפורסם".

אודות ספרו 'מבוא התלמוד' ביקש ממנו הרב קוק לכתוב מבוא חדש לתלמוד, בו תיערך השוואה שיטתית בין התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, והתייחסות למקורות קדומים נוספים. כאשר בא להיפרד מרבו לקראת נסיעתו לאנגליה, חזר הרב קוק על הבקשה ואמר "דע לך כי ספרים מתחברים לפי צורך הדורות. דורנו זקוק למבוא חדש לתלמוד. לך והתחל בעבודה...". גם כאשר שהה בחוץ לארץ הוא דחה את כתיבת המבוא במשך זמן רב, אך לאחר מות הרב קוק הוא ראה בכך צוואה שלו - והחל בכתיבתו. משיצא לאור, עשה הספר רושם גדול בעולם התורני. (אגרות הראי"ה איגרת תקנ"ב.)

מפרט: [1] דף נייר, 24 ס"מ. מכתב נאה ושמור.
מצב; טוב מאוד.