Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 153:

מכתב מרתק מאת זקן המקובלים רבי אליהו דוויךְּ אל הרב מאיר בר-אילן.

Sold for: $200
Start price:
$ 80
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מכתב מרתק מאת זקן המקובלים רבי אליהו דוויךְּ אל הרב מאיר בר-אילן.

ּ"...הן יבוא סוף לקיפוח, אדוני הרב? עד מתי עוד?"


מכתב ארוך, מעניין וחשוב ביותר מאת המקובל רבי אליהו דוויךְּ הכהן ראש ישיבת המקובלים 'רחובות הנהר', אל הרב מאיר ברלין בנו של הנצי"ב מוולאז'ין. ירושלים, תש"א [1941].

במכתבו מתאר הרב דוויךְּ את ההיסטוריה המפוארת של ישיבת המקובלים שייסד אביו הרב השד"ה ואת גדולי הרבנים שלמדו שם. הרב דוויך מתאר גם את מצבו הבריאותי הקשה שלו בעצמו. מעניין לציין שהרב דוויךְּ כותב במכתב שאבד לו מאור עיניו ל"ע, וידוע שגם אביו, הרב השד"ה, היה סגי נהור בסוף ימיו.

הרב דוויךְּ מתלונן קשות במכתבו על קיפוח ואפליה של המוסד שלו לעומת הישיבות האשכנזיות: "ועתה שב"ה נתמלאה ירושלים מאחינו האשכנזים שהעתיקו לתוכה את ישיבות פולין וליטא... אין נוטה עוד אהלי ומקים יריעותי - 'כלך אצל יפות מהן' נשבר מטה לחמנו ואין לנו דורש" והרב דוויךְּ מסיים את מכתבו הקשה בזעקה: "הן יבוא סוף לקיפוח, אדוני הרב? עד מתי עוד? בברכת התורה הרב אליהו דוויךְּ הכהן זקן המקובלים הספרדים בירושלים". לפנינו אולי המקור (המרומז) הראשון לטענות על קיפוח עדתי-ספרדי בישראל, עוד שנים לפני קום המדינה.

רבי אליהו דוויךְּ [דוויק] הכהן [נפטר ביום כ"ז אדר תש"ט], בנו יחידו של רבי חיים שאול דוויךְּ הכהן 'הרב השד"ה'. היה גדול בפשט ובקבלה את תורת הקבלה למד אצל אביו את כוונות התפלה ידע כמעט בעל פה לאחר פטירת אביו עמד שנים רבות בראש ישיבת רחובות הנהר"' ספרייתו הצטיינה בגודלה ובה ספריית אביו ומר זקנו רבי אליהו בסוף ימיו סבל ייסורין קשים, מפאת המצב המיוחד ששרר אז הובא למנוחות בבית הקברות הזמני אשר בשכונת גבעת רם שיך באדר, סמוך לאדמו"ר מזוועהיל. על מצבת ציונו נכתב "מ"ק הצדיק רבי אליהו דוויק הכהן בן הרה"צ רבי חיים שאול זצ"ל גאון חכמת הקבלה"
.
מפרט: [2] עמ'. 34*22 ס"מ. מכתב נאה. נייר מכתבים רשמי, מאויר. מוקלד במכונת כתיבה. בחתימת קדשו ובחותמתו של המקובל רבי אליהו דוויךְּ.
מצב: טוב מאוד. סימני קיפול. נקבי תיוק.