Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 128:

מכתב היסטורי ארוך שני דפים שלא נדפס מעולם בכתב-יד קדשו וחתימתו של הרידב"ז

Sold for: $950
Start price:
$ 280
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מכתב היסטורי ארוך שני דפים שלא נדפס מעולם בכתב-יד קדשו וחתימתו של הרידב"ז

מכתב תורני, היסטורי, ארוך ונדיר, המתפרס על פני שני דפים גדולים. כולו [כ-400 מילה] בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון הנודע רבי יעקב דוד וילובסקי – הרידב"ז, אב"ד צפת. [צפת, שנות התר"ס]. כנראה לא נדפס בשו"ת הרידב"ז.


חלקו הארי של המכתב עוסק כמובן בדברי תורה, בענייני מצוות התלויות בארץ, בהם היה הרידב"ז מרא דשמעתתא וראש המדברים בדורו (כידוע מפולמוס היתר המכירה). המכתב נשלח בתשובה לכמה שאלות אותן הריץ הנמען אל הרידב"ז. שמו של הנמען אינו מופיע במכתב אולם מדובר באחד מגדולי הדור שהרידב"ז מכנה אותו במכתב "ידידי".
לא מופיע תאריך על גבי המכתב, אולם מהתוספת ההיסטורית שבשולי המכתב ניתן להסיק שהוא נכתב בראשית המאה ה-20, לאחר שהרידב"ז עלה מסלוצק לצפת.

בשולי המכתב כותב הרידב"ז לידידו הגאון אודות המצב הקשה השורר בירושלים: "והנני יושב בצער גדול מצרת אחינו ב"י שבירושלים עה"ק תובב"א מצוק העתים ובמכ"ע [-מכתב עיתים - עיתון] כתוב שהרבה צעירים עוזבים את העיר הק' ובניה יוצאים מתוכה". הרידב"ז מדבר ככל הנראה על המגיפה שהשתוללה בירושלים בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה וגרמה לרבים מבני העיר לעזוב עד יעבור זעם.

הרידב"ז מסיים את מכתבו ההלכתי וההיסטורי בברכות: "ד' ירחם עלינו וישלח לנו משיחינו גואל צדק לגאלינו ויבנה המקדש עיר ציון תמלא וברננה נעלה, ידידו בלו"נ יעקב דוד רידב"ז".

הגאון רבי יעקב דוד וילובסקי – הרידב"ז ['תר"ה-'תרע"ד], מגדולי הדור, רבן הראשי של סלוצק ושל צפת. עוד בצעירותו נודע כעילוי. בגיל עשרים ושלש נבחר לרב באיזבלין. הוציא לאור בשנת תרל"ד את ספרו מגדל דוד. שנתיים לאחר מכן מונה לרב בבוברויסק והוציא לאור את ספרו חנה דוד. בשנת תרמ"ג עבר לפולוצק, בשנת תר"נ עבר לשמש כרב של סלוצק. בתרס"ה עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר צפת, שם ייסד ישיבה בה למדו כמאה תלמידים. היה מהמתנגדים הבולטים להיתר המכירה. ספריו מגדל דוד - חידושים על התלמוד הבבלי והירושלמי; חנה דוד - פירוש על מסכת חלה; נימוקי רידב"ז - פירוש על התורה; שו"ת הרידב"ז - שאלות ותשובות יצא לאור בשנת תרמ"א בווילנה; ביאור על התלמוד הירושלמי חידושי רידב"ז - פירוש הקצר תוספות רי"ד - פירוש הארוך; ביאור על פאת השלחן לרבי ישראל משקלוב; שו"ע לשבת.

מפרט: [2] דף, כ-26*21 ס"מ.
מצב: בינוני. סימני קיפול. קרעים קלים בקיפולים ובשולים. קרע עם חיסרון בפינה הימנית התחתונה, עם פגיעת טקסט בשולי כמה שורות בדף הראשון בלבד.