Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 129:

⨳בְּסוֹד קְדוֹשִׁים⨳ מכתב חשאי בכתי"ק של מרנא החזון איש - לאחד מגדולי הדור שלא נדפס מעולם.

Sold for: $3,800
Start price:
$ 1,200
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

⨳בְּסוֹד קְדוֹשִׁים⨳ מכתב חשאי בכתי"ק של מרנא החזון איש - לאחד מגדולי הדור שלא נדפס מעולם.
מכתב הלכתי חשאי, בעל תוכן חשוב, נדיר ביותר ומעניין מאוד. המכתב כולו [כמאה מילים] בכתב יד קדשו של גאון הדורות מרן רבי אברהם ישעיהו קרליץ בעל ה'חזון איש'. [בני ברק]. ללא תאריך. לא נדפס.

לפנינו מכתב שקשה להפריז בחשיבותו. הוא נשלח לאחד מגדולי הדור שהחזון איש אינו נוקב בשמו אך הוא מכנהו בתואר הרם "מעכתר"ה [מעלת כבוד תורתו הרמה] שליט"א". המכתב עוסק בחלק החמישי (והלא קיים) של השולחן ערוך - החלק הנתון להרגשת הלב ולחוש הריח המפורסם של כלל ישראל, כהגדרתו של החזון איש. בחלק זה של השולחן ערוך - כמו בחלקים הקיימים - היה החזון איש ה'פוסק האחרון' והבלתי מעורער .

אין מדובר כאן במכתב בענייני קבלה או תורת הסוד בהם לא עסק החזון איש (בפומבי עכ"פ). מדובר באותן פעמים נדירות בהן אין מגלים להמון העם את ההלכה המדויקת. לדוגמה, במכתב שלפנינו בו רומז החזון איש כי "בפי הבריות יהיה הטעם מחמת שהוא אנוס" למרות שהטעם האמתי שונה, כפי שחזון איש בעצמו כותב במכתב, אך הוא מדגיש "ובוודאי לא כתבתי לפרסום"!

החזון איש מסיים את מכתבו הנדיר בפסק דינו הנדיר שבעתיים: הלכה אחת עבור המון העם (מותר) והלכה הפוכה ל'חברים' (אסור וראוי למחות בידם) וזו לשונו הזהב של החזון איש: "אין בידינו למחות לדלת העם - רק לחברים יש להורות איסור רצוני לומר למחות, אבל לצאת במלחמה נגד המזלזלים קשה עכשיו".

החזון איש כדרכו בקודש אינו משאיר קצוות פרומים ובבואו לקבוע הלכה לדורות הבאים, בהם הוא מקווה שעוד יגיעו ימים מאירים לעם ישראל ותגדל קרן התורה וכבוד החכמים, ולכן הוא מסייג את פסק דינו: "אמנם בזמן שהשנים כתיקונן ודאי היה עלינו להילחם". מכתב הלכתי-השקפתי חשוב מאין כמותו.

המכתב מציג לפנינו באור יקרות את אישיותו רבת האנפין של החזון איש, הן בחלק הניתוח של פסק ההלכה בהיגיון הברזל ובישרות המחשבתית המפורסמת של החזון איש, הן מבחינת הנכונות להיכנס לעובי הקורה בסוגיות הפחות מוכרות ולקבוע בהן מסמרות, הן מבחינת המבט הכלל ישראלי של מנהיג הדור בבואו לפסוק את ההלכה, והן מבחינת עיניו הצופיות למרחוק - עיני העדה הצופות פני עתיד.

אולם מהמכתב ניתן גם לראות את גאונותו המפורסמת של החזון איש ושליטתו האבסולוטית בתורה כמין חומר. ולמרות שהמכתב ברור ונהיר, בפסק הדין המוחלט שבו (אסור או מותר) ובמישור העקרוני השקפתי וכו'. ובכל זאת, מחמת שזהו מכתב חשאי בהגדרתו "לא לפרסום", החזון איש, בגאונות רבה, מצליח להסתיר את הנושא עצמו, והקורא המזדמן יתקשה לגלות באיזה נושא הלכתי מדובר (החזון איש הותיר במכתבו כמה רמזים עבור תלמידי חכמים, בכדי שהם כן יוכלו לדעת באיזה נושא הלכתי מדובר).

מפרט; [1] עמוד 9 שורות הכל בכתב יד החזו״א.
מצב; טוב מאוד, סימני קיפול, כתמים קלים.