Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 67:

•המקובל הליטאי• ספר 'זכירה ועניני סגולות' מאת המקובל האלקי רבי זכריה זיע"א. למברג, תרכ"א [1861]

Sold for: $110
Start price:
$ 50
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

•המקובל הליטאי• ספר 'זכירה ועניני סגולות' מאת המקובל האלקי רבי זכריה זיע"א. למברג, תרכ"א [1861]

'ספר הזכירה' ב' חלקים. יצא לראשונה במהבורג תס"ט בחיי המחבר ומני אז זכה להוצאות רבות. וככל הנראה גם זכה לתפוצה רבה. אחרונים מכל קצוות תבל הביאו מדברי מחבר זה, וביניהם רבי חיים פלאג'י הפלא יועץ כף החיים סופר. ספר זה מלקט מכל עניני הסגולות התיקונים ועניני המוסר מכל ספרי חז"ל וגדולי המקובלים.


עובדה מעניינית ! בדף השער נכתב "מעשה ידי הרב הגדול המקובל האלקי האלוף מהו' זכריה זצ"ל". חרף תפוצתו הרבה של הספר, כל מי שניסה לדלות פרטים אודות הרב המחבר רבי זכריה סמינר זצ"ל נתקל בערפל ובפרטים דלים, כן ניתן לומר כי המחבר נולד לאביו רבי יעקב מהעיר וילנא ודר בקהילת פלונג'יאן הסמוכה לעיר טעלז, עד שבסיבת המלחמה נאלץ 'לתקוע אהלו' בק"ק וילקאוושקי במדינת ליטא גם כן. בשנת תשס"ט הספר יצא עם הגהות "זכירת מנחם" בו המהדיר מציין את כל מקורות הרב המחבר מתוך מקורות אלו ניכרת גדולתו הרמה של רבי זכירה זצ"ל בתורת הנסתר.


לפנינו דפוס מוקדם לספר יסוד בתחום הסגולות. מאת המקובל מליטא רבי זכריה זצ"ל


חלק א: דפוס ר’ משה צבי שרייבר, דפוס M. Wolf, תרכ"א, 1861. כ דף.

חלק ב: דפוס Stauropigianischen Institut, 1860. כח דף.