Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 133:

כתב יד "שיחות אדמו"ר הגה"צ ר' יהודא ליב חסמאן" [ירושלים], תרצ"ג.

Sold for: $480
Start price:
$ 100
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

כתב יד "שיחות אדמו"ר הגה"צ ר' יהודא ליב חסמאן" [ירושלים], תרצ"ג.
תכריך כתבי-יד בנושאים שונים. נכתב לאורך המחצית הראשונה של המאה ה-20. ככל הנראה על ידי מספר כותבים. בשער כתב היד נרשם: "קיצור שיחות אדמו"ר הגה"צ ר' יהודא ליב חסמאן (שליט"א)" זצוק"ל שנת תרצ"ג לפ"ק". התוכן לא נדפס.
תוכן:
עמ' [1-6] - חידושי תורה במסכתות בבא בתרא וגיטין.
עמ' [7-28] - דרשה הנושאת את הכותרת "ישראל ואורייתא".
עמ' [29-32] - דרשה הנושאת את הכותרת "עיניך לנוכח יביטו ועפעפיך יישירו נגדך".
עמ' [33-36] - מכתב ביידיש הפותח בשורה "בעהי"ת יום ה' פ' תצוה תש"ו פה חיפה תובב"א".

כאמור, כתב היד נכתב על ידי מספר כותבים ולאורך תקופה ארוכה. קשה לקבוע מסמרות ללא בדיקה מקצועית. אולם חלק מכתב היד דומה לכתב ידו של גדול תלמידיו ורושם שיעוריו הרשמי של רבי ליב חסמן, הלא הוא המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון (שהוא זה שרשם והוציא לאור את חידושי רבו בספרו 'אור יהל').

בדרשות שבכתב היד מוזכרים אישים ומוסדות ירושלמים מפורסמים "וועד הכללי", "ר' מנדל פרוש", "אגודת ישראל", "המזרחי" ועוד. הדרשות כתובות בניסוח ייחודי. ייתכן שלפנינו דרשותיו הראשונות ופרי ביכוריו של המגיד הירושלמי הנודע (בהיותו כבן 20 שנה) שאלפי דרשותיו המרתקות היו לאורך השנים לנושא השיחה בירושלים של פעם.

רבי יהודה ליב חסמן [תרכ"ט-תרצ"ו], בעל אור יהל . מגדולי בעלי המוסר בדורות האחרונים. תלמידו של רבי שמחה זיסל הסבא מקלם, ומגדולי תלמידי הסבא מסלבודקא. חברותא של רבי חיים עוזר בילדותו. לאחר חתונתו נסע לוואלוזין, שם שהה במשך שנה עד לסגירתה – בתרנ"ב. לאחר מכן, בין השנים תרנ"ז-תרס"ג שימש כמשגיח בישיבת טלז, בשנת תרפ"ו התבקש על ידי הסבא לעלות ולכהן כמנהל הרוחני (משגיח) של ישיבת חברון. אולם השפעתו חרגה מעבר לגבולות הישיבה, והוא נמנה על רבני ומנהיגי הדור. שיחות המוסר שלו היו לשם-דבר, וקובצו לאחר פטירתו ע"י תלמידו רבי שלום שבדרון בספר 'אור יהל'. חידושי תורתו נדפסו בספרו 'מנחת יהודה'.

רבי שלום מרדכי הכהן שְבַדְרוֹן [תרע"ב-תשנ"ח], כונה "המגיד הירושלמי". נולד בירושלים לרב יצחק שבדרון, בנו של הרב שלום מרדכי שבדרון (המהרש"ם מבערזאן). תלמידו המובהק של רבי ליב חסמן בישיבת חברון ואף ערך את ספרו אור יהל. לאחר נישואיו למד בבית המדרש אהל תורה שבראשות הרב שמואל יצחק הילמן לצד הרב אלישיב והרב וואזנר. הרב שבדרון נודע בשל דרשותיו המרתקות בבתי כנסת ובישיבות, ובמיוחד בבית הכנסת הגדול של זיכרון משה. התגורר בשכונת שערי חסד בירושלים בשכנות לגיסו, הרב שלמה זלמן אוירבך.

מפרט: פנקס. [38] עמ'. 21 ס"מ.
מצב; טוב. הכריכה וחלק מהדפים מנותקים.