Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 81:

חסידות - דפוס ראשון: 'חידושי מהרצ"א' לבעל ה'בני יששכר'. פרעמישלא, תרמ"ב [1882].


Start price:
$ 50
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

חסידות - דפוס ראשון: 'חידושי מהרצ"א' לבעל ה'בני יששכר'. פרעמישלא, תרמ"ב [1882].

ספר חדושי מהרצ"א [-מורנו הרב צבי אלימלך] מדינוב, על הלכות חנוכה, מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בעל ה'בני יששכר' ומגדולי תנועת החסידות, בהוצאת נכדו הרה"ק משה שפירא מפשעמישל. מהדורה ראשונה. פרעמישלא, תרמ"ב [1882]. ספר חסידות נדיר יחסית. מופיע בספריה הלאומית ב'אוסף נדירים'.


הספר כולל חידושים עמוקים בהלכה מבעל ה'בני יששכר' בסוגיות הש"ס ולשונות הפוסקים בהלכות חנוכה. ספר זה שלפנינו נדפס לראשונה ע"י נכדו בראשית שנת תרמ"ב (במפעל הביבליוגרפיה רשמו בטעות תרמ"ו) ובהקדמתו הוא מתנצל שלא הספיק להוציא שאר כתבי המחבר שבאמתחתו. כשנה לאחמ"כ, הוציא את שאר כתבי סבו: 'אגרא דפרקא', 'דרך פיקודיך', 'מעיין גנים' ועוד.


המחבר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב [תקמ"ג-תר"א], מגדולי האדמו"רים שבכל הדורות. נודע בעיקר בתואר 'הבני יששכר' על שם ספרו. שמו אלימלך ניתן לו ע"י קרוב משפחתו הרבי ר' אלימלך מליזענסק שציווה לקרוא לרך הנולד בשמו. היה גאון בנגלה ובנסתר וזכה להערכתם של גדולי דורו. בחסידות היה תלמידם של החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדיל מרימנוב. ואחר כך הסתופף בצל המגיד מקוזניץ ובעל ה'אוהב ישראל' מאפטא. היה רב בכמה קהילות, בהם תיקן תקנות חשובות, ולחם נגד ההשכלה. חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה. הבני יששכר נודע במופתיו ובסגולותיו שחלקן נקבעו כנכס צאן ברזל בכל קהילות ישראל. ביניהן: לכוון בצירופי שמות הקודש של ראשי החודשים המופיעים בכל הסידורים בתפילת מוסף לראש חודש. כמו כן הסגולה הידועה לזיווג לומר לפני עושה שלום את מזמור קכ"א בתהילים (שיר למעלות אשא עיני אל ההרים), וכן חידוש המנהג לפזר עשבים ופרחים על רצפת בית הכנסת בשבועות, גם הם מאת בעל הבני יששכר. הוא עודד את העיסוק בספר הזוהר וכתב: "אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום אף על פי כן לשון הזוהר מסוגל לזכך הנפש". מסופר על ה"דברי חיים" מצאנז שפעם בראש השנה לפני תקיעת שופר, הסתגר בחדרו במשך כמה שעות עם הספר "בני יששכר", ולמד בו כהכנה לתקיעת השופר.

כידוע חג החנוכה תופס מקום נכבד ביותר בתנועת החסידות, המתייחדת בפירסומי ניסא, בשמחה ובתורת הסוד המאפיינים את ימי החנוכה. לפנינו ספרו של אחד מגדולי האדמו"רים שבכל הדורות - ספר המוקדש כולו לחג החנוכה.

מפרט:  [3], לט דף.

מצב; כללי טוב. נייר יבש. קרעים קלים בעיקר בשולי הדפים. כתמי זמן. נקבי עש בודדים.