Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 94:

▪תורת בעלזא▪ ספר 'דובר שלום', לאדמו"ר הראשון מבעלזא. מהדורה ראשונה. פשמישל, תר"ע. [1910]


Start price:
$ 80
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

▪תורת בעלזא▪ ספר 'דובר שלום', לאדמו"ר הראשון מבעלזא. מהדורה ראשונה. פשמישל, תר"ע. [1910]
דובר שלום, חידושי תורה ושיחות יקרים הנהגות ומעשיות, מאת האדמו"ר רבי שלום רוקח מייסד שושלת בעלזא הידוע בכינויו ה'שר שלום'. "ונלווה אליו 'אהל יהושע' מאת בנו האדמו"ר רבי יהושע מבעלזא זי"ע; אספתי בעז"ה הצעיר אברהם חיים... בן לאאמו"ר כקש"ת... צבי יחזקאל מכלזאהן אבד"ק פלונסק". מהדורה ראשונה. פשמישל, עת"ר [1910].

לפנינו המהדורה הראשונה של ספרי שנים מענקי החסידות, ולא רק בחסידות בעלזא. ה'שר שלום' היה נחשב בדורו לאדמו"ר של אדמו"רים, והרבה מצדיקי הדור קבלו עליהם את מרותו. כבר בהיותו עלם בן 18 שנה כיבדו רבו ה'חוזה מלובלין' בעליית שישי אותה מקבלים האדמו"רים. הבני יששכר מדינוב התבטא עליו שהוא "שר העליונים והתחתונים". הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין כינהו: "בעל הבית של העולם" ו"בעל שם טוב קטן". לפנינו מהדורתם הראשונה של ספרי תורת שני גדולי האדמו"רים בדורם שהיו מנהיגי הדור כולו!.

ספר זה מהווה מקור אותנטי לחידושים, הנהגות, וידיעות  רבות מאוד, מהאדמו"ר הקדוש ה'שר שלום'. 

רבי שלום רוֹקֵחַ [תקמ"א – תרט"ו], מייסד שושלת בעלזא המעטירה, הנחשבת לאחת מחמשת החסידויות הגדולות בעולם. מגדולי תלמידיו של ה'חוזה מלובלין'. לפני תחילת בניית בית הכנסת בעיירה בעלזא היה ער אלף לילות בהן עסק בלימוד התורה, עד שבלילה האחרון נגלה אליו אליהו הנביא ולמד אתו את כל התורה כולה, והדבר האחרון שלמד אתו היה הלכות בית הכנסת, וזה אשר המריץ אותו לעסוק בבניית בית כנסת מפואר. על פי המקובל, היה רבי שלום מעביר את אצבעותיו על החולים הבאים אליו לרפואה ובכך מרפא אותם. בנו ממלא מקומו האדמו"ר רבי יהושע רוֹקֵחַ [תקפ"ה-תרנ"ד], האדמו"ר השני בשושלת. מכונה בחסידות בעלז "האדמו"ר האמצעי" ("דער מיטעלער רב").

הרחובות הראשיים בקריית בעלז בירושלים נקראים על שם הספרים שלפנינו 'דובר שלום' ו'אוהל יהושע'.
מפרט: צו דף. 22 ס"מ.
מצב; טוב. כתמי זמן. לא כרוך.